Main page

ПЛАН основних заходів з виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції Держлісагентства України на 2011-2015 роки

23.03.2012

                                                                                                                                                                Додаток

                                                                                                                                                           до наказу Державного агентства                                                                                                                                                                               лісових ресурсів від  18.03.2012

                                                                                                                                                                № 103

                                                                                               ПЛАН

основних заходів з виконання Державної програми щодо запобігання

                                                і протидії корупції Держлісагентства України на 2011-2015 роки

 

Найменування

завдання

Індикатори

виконання

завдання

Значення індикатора

Найменування

заходу

Головний

виконавець

Дже-

рела

фінан

суван

ня

 

Прог-

нозний

обсяг

фінан-

сових

ресурсів

млн.грн.

У тому числі за роками

усього

 

за роками

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

 

                                                      I.Реформування системи державного управління та адміністративних процедур

 

1.Розмежування     Кодекс                 1                   1                               1) перегляд норма-    Юридичний

функцій з надан-   адміністра-                                                                  тивних актів з ме-    сектор,

ня адміністра-        тивних                                                                         тою усунення по-    управління

тивних та конт-      процедур                                                                     єднання в одній       економіки та

рольно-нагля-                                                                                              структурі інспек-     державної

дових функцій                                                                                             ційних функцій        власності

                                                                                                                      та функцій з на-

                                                                                                                       дання адмініст-

                                                                                                                       ративних послуг

 

                                                                                                                     2) запровадження    Управління

                                                                                                                      систем електрон-    кадрів та

                                                                                                                      ного документо-     контролю,

                                                                                                                      обігу та електрон-  відділ конт-

                                                                                                                      ного цифрового      ролю та зве-

                                                                                                                      підпису                    рнень грома-

                                                                                                                                                       дян.

 

 

 

 

 

2.Відмова від          діючі веб-                    постійно                              1) забезпечення        Відділ науки,

територіального     сторінки                                                                    функціонування,     міжнародних

монополізму під    установ та                                                                  ведення та своє-      відносин та

час надання            організацій                                                                часного оновлен-     зв’язків з

адміністративних                                                                                      ня веб-сторінок,       громадськістю

послуг та ство-                                                                                          інших електрон-

рення альтерна-                                                                                        них ресурсів орга-

тивних можли-                                                                                         нів, залучених до

востей щодо їх                                                                                          надання адмініс-

отримання                                                                                                 тративних пос-

                                                                                                                    луг, що містять

                                                                                                                    інформацію не-

                                                                                                                    обхідну для їх

                                                                                                                    отримання

 

 

                                                         II. Зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання тінізації економіки

 

1.Обмеження        прийняття             1                1                                  1)підготовка та        Керівники

кількості пере-     відповідного                                                               внесення на роз-     структурних

вірок з боку          нормативно-                                                               гляд Кабінету          підрозділів

контролюючих     правового                                                                   Міністрів України

органів                  акту                                                                             пропозицій щодо

                                                                                                                   зменшення кількості

                                                                                                                   перевірок з боку

                                                                                                                   контролюючих

                                                                                                                   державних органів

 

 

 

 

 

 

                                                      III. Забезпечення доброчесності на державній службі в Держлісагентстві

 

1.Впровадження   розроблення         1                1                                 1)розроблення       Управління

на основі відпо-    методичних                                                               дієвих механіз-     кадрів та

відних норма-       рекомендацій                                                            мів ротації             контролю

тивно-правових                                                                                        державних

актів дієвих ме-                                                                                        службовців

ханізмів ротації

державних

службовців

 

2.Розроблення       плани                   1       1       1      1      1      1         1)розроблення        Сектор з питань

планів щодо           щодо                                                                          плану щодо             запобігання та

запобігання і          запобігання                                                               запобігання і           протидії коруп-

протидії                  і протидії                                                                  протидії корупції    ції та режимно-

корупції                  корупції                                                                    Держлісагентства   секретної роботи

 

3.Визначення         кодекс                  1                1                                 1)впровадження     Сектор з питань

 механізму вре-     поведінки                                                                   кодексів поведін-  запобігання  та

 рулювання кон-    держслуж-                                                                 ки осіб, уповно-    протидії коруп-

 флікту інтересів    бовців                                                                        важених на вико-  ції та режимно-

 в галузі                                                                                                      нання функцій       секретної

                                                                                                                    держави                  роботи

                                                  

                                                     IV.Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без

                                                          статусу юридичної особи до діяльності Держлісагентства

 

1.Формування        Закон                    1                       1                           1) проведення          Управління

ефективного           України                                                                      аналізу практич-     кадрів та

механізму досту-    «Про                                                                           ної реалізації           контролю,

пу до інформації    доступ до                                                                    положень Закону    керівники

про діяльність        публічної                                                                    України «Про          структурних

Держлісагентства   інформації»                                                                доступ до публіч-   підрозділів

і його службовців                                                                                       ної інформації»

 

 

 

 

2.Активізація         механізм                      постійно                              1)запровадження        Сектор зпитань

інформаційного     зворотного                                                                дієвого механізму      запобігання та

обміну між             зв’язку з                                                                     зворотнього зв’язку  протидії коруп-

об’єднаннями        громадськістю                                                           з громадськістю         ції та режимно-

громадян,               щодо повідо-                                                             щодо повідомлень      секретної

засобами масової   млень про                                                                  про факти                    роботи,

інформації та          виявлені                                                                    корупційних                керівники

органами держав-  факти                                                                         правопорушень в        структурних

ної влади і орга-     корупційних                                                              регіонах                       підрозділів

нами місцевого      правопорушень

самоврядування

 

                                                        V. Удосконалення системи використання державного майна та бюджетних коштів

 

1.Удосконалення     система                      постійно                              1)запровадження         Управління

системи контролю   контролю за                                                            системи контролю      кадрів та

за використанням    витратами                                                                за витратами осіб,       контролю

державного майна   осіб,                                                                          уповноважених

з метою недопу-      уповноважених                                                        на виконання

щеня фактів одер-   на виконання                                                           функцій держави

жання прихованих  функцій                                                                     (декларації про

прибутків держав-   держави                                                                    доходи і витрати)

ними службовцями

або за їх сприяння

іншими особами

 

                                                       VI. Удосконалення антикорупційної експертизи

 

1.Проведення          розміщення               постійно                               1)забезпечення           Відділ науки,

 антикорупційної    нормативних                                                           доступу гомадсь-       міжнародних

 експертизи,            актів на                                                                     кості до норма-          відносин та

 участь у ній            сайті                                                                          тивно-правових         зв’язків з

 

 

 громадськості        Держлісагентства                                                      актів                           громадськістю,

                                                                                                                     Держлісагентства      керівники струк-

                                                                                                                                                         турних підрозділів

 

                                   VII.Формування громадської підтримки дій Держлісагентства у запобіганні і протидії корупції

 

1.Висвітлення           публікації, теле-      постійно                              1)оприлюднення          Відділ науки,

 заходів щодо            передачі, радіо-                                                     інформації про            міжнародних

 протидії корупції,    виступи, інтерв’ю,                                                вжиті заходи щодо      відносин та

 що вживаються        пресконференції,                                                  запобігання і про-        зв’язків з

 Держлісагентством  рекламні компа-                                                   тидії корупції та           громадськістю,

 у засобах масової     нії на радіо, теле-                                                  про осіб, притяг-         сектор з питань

 інформації                 баченні, в газетах                                                 нутих до відпові-         запобігання та

                                                                                                                    дальності за вчи-         протидії коруп-

                                                                                                                    нення корупційних      ції та режимно-

                                                                                                                    правопорушень            секретної роботи,

                                                                                                                                                           керівники струк-

                                                                                                                                                           турних підрозділів

 

                                    VIII. Активізація міжнародного співробітництва у сфері запобігання і протидії корупції

 

1.Підготовка та          пропозиції         1             1                                   1)аналіз та оцінка         Юридичний

 підписання                 щодо                                                                      існуючих та підго-       сектор, відділ

 міждержавних           доцільності                                                            товка щодо укла-         науки, міжна-

 (міжвідомчих)           укладення                                                               дення нових між-         родних відно-

 дво- та багато-           договорів                                                               державних (міжві-        син та зв’язків

 сторонніх угод                                                                                          домчих) договорів        з громадськістю

 про співробітни-                                                                                       про співробітницт-      

 цтво у сфері запо-                                                                                     во у сфері проти-         

 бігання корупції                                                                                        дії корупції