Main page

Міжурядова рада по лісопромисловому комплексу та лісовому господарству СНД


Рада|порада| створена відповідно до статті 6 Угоди про співробітництва|співробітництво| в області лісопромислового комплексу і лісового господарства від 11 вересня 1998 року та діє в рамках Виконавчого комітету СНГ. Україна входить з правом дорадчого голосу.

 У числі основних функцій Ради|поради| - вироблення рекомендацій по вдосконаленню і гармонізації нормативної правової бази в області лісопромислового комплексу і лісового господарства, сприяння забезпеченню раціонального використання лісосировинних ресурсів з урахуванням|з врахуванням| виробничо-технологічних зв'язків, що склалися між підприємствами і організаціями, створення|створінню| сприятливих умов для залучення інвестицій в лісопромисловий комплекс і лісове господарство, здійснення спільних|спільних| заходів щодо розробки, виготовлення і постачання устаткування|обладнання|, технологічних ліній і техніки, координації і проведенню спільних|спільних| наукових досліджень і забезпеченню науково-технічного супроводу спільних робіт, формуванню інформаційних систем в лісовому секторі економіки, виробленні взаємоузгоджених підходів до вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища, підготовки і підвищення кваліфікації наукових, інженерних і робочих кадрів для лісових галузей.

У своїй роботі Рада|порада| спирається|обпирається| на діяльність робочих груп по трьом основним напрямкам|направленням| співпраці|співробітництва| - економічному і інноваційному (закріплено за Російською Федерацією), стійкого лісоуправління, відтворення лісів і лісокористування (за Республікою Молдова), лісової науки і підготовки кадрів (за Республікою Білорусь). В робочі|робочі| групи входять провідні фахівці|спеціалісти| лісопромислового комплексу і лісового господарства держав-членів Ради|поради|. Основне завдання|задача| робочих груп - ретельне опрацьовування|проробляти| проблем, що представляють|уявляють| загальний|спільний| інтерес по вказаних напрямках|направленнях| діяльності, підготовка відповідних питань для розгляду на засіданнях Ради|поради|, розробка проектів рекомендацій і рішень|вирішень|.

Співпраця|співробітництво| в області лісопромислового комплексу і лісового господарства дозволяє державам-учасникам Угоди більш повно враховувати актуальні тенденції розвитку лісового сектора економіки, оперативно вносити адресні корективи до національних лісових програм, брати участь у виробленні і реалізації угод в області лісопромислового комплексу і лісового господарства на користь держав Співдружності, реально сприяє відновленню і поглибленню взаємовигідних коопераційних зв'язків, науково-технічної і торговельно-економічної|торгово-економічної| співпраці|співробітництва| між державами-учасниками СНД, дає додатковий імпульс до інтеграції їх економіки.

Останнє засідання Ради відбулось у серпні 2013 року в Республіці Білорусь. Представники Держлісагентства приймають участь у роботі засідань Ради в якості спостерігача.