Main page

Ліцензування оптової торгівлі насінням лісових рослин


 

 

Відповідно до Закону України від 01.06.2000 № 1775-III “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, Закону України від 26.12.2002 № 411-IV “Про насіння і садивний матеріал” та постанови Кабінету Міністрів України від 02.06.2003 № 797 “Про внесення змін до переліку органів ліцензування та до переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності” Державний комітет лісового господарства України видає ліцензії на лісове насіння.

 

Технічне супроводження

Відповідно до наказу Державного комітету лісового господарства України від 14.06.04 № 108 ”Про затвердження Положення про ліцензійну комісію з ліцензування суб’єктів господарювання на право провадження оптової торгівлі насінням лісових рослин” затверджено Положення про ліцензійну комісію з ліцензування суб’єктів господарювання на право провадження оптової торгівлі насінням лісових рослин та створено ліцензійну комісію з ліцензування суб’єктів господарювання на право провадження оптової торгівлі насінням лісових рослин.

Вищезазначеним наказом обов’язки з організаційно-технічного забезпечення діяльності ліцензійної комісії з ліцензування суб’єктів господарювання на право провадження оптової торгівлі насінням лісових рослин (реєстрація заяв та супроводжувальних документів від суб’єктів господарської діяльності з метою отримання ліцензії на оптову торгівлю насінням лісових рослин для розгляду ліцензійною комісією, ведення протоколів ліцензійної комісії та підготовка проектів наказів, оформлення бланків ліцензій, реєстрація виданих ліцензій, підготовка звітів по використаних бланках ліцензій до Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва), контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов та відстеження результативності ліцензування господарської діяльності з оптової торгівлі насінням лісових рослин покладено на Українську державну лісонасіннєву інспекцію.

Адреса Української державної лісонасіннєвої інспекції: 08150, Київська обл., м. Боярка, вул. Лісодослідна, 14, тел. /факс (298-3) 52-97.

 

Документи, що подаються органу

ліцензування для одержання ліцензії           

Для юридичних осіб

Для фізичних осіб

1

Заява встановленого зразка про видачу ліцензії (Додаток 1).

1

Заява встановленого зразка про видачу ліцензії (Додаток 1).

2

Копія Свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа).

2

Копія Свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа).

3

Копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа).

3

Ксерокопія паспорта з пропискою.

4

Копія статуту (засвідчена нотаріально).

4

Довідка про взяття на облік платника податків або Свідоцтво про сплату єдиного податку (засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа).

5

Довідка про взяття на облік платника податків(засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа).

5

Засвідчені в установчому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб’єкта господарської діяльності або оренди ним виробничих площ.

6

Засвідчені в установчому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб’єкта господарської діяльності або оренди ним виробничих площ.

6

Відомості за підписом заявника – суб’єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності.

7

Відомості за підписом заявника – суб’єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності.

7

Опис документів наданий органу ліцензування в 2-х примірниках

(Додаток 5).

8

Опис документів наданий органу ліцензування в 2-х примірниках

(Додаток 5).

 

 

  

 

Додаток 1

до пункту 1.7 Ліцензійних умов

провадження господарської діяльності

з оптової торгівлі насінням

 

Державний комітет лісового господарства України

Заява

про видачу ліцензії

 

Заявник_________________________________________________________________________

( для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника, ______________________________________________________________________________ для фізичної особи:

________________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові, серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання

________________________________________________________________________________

номер телефону _____________________ номер факсу ________________________________

організаційно-правова форма _______________________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи ___________________________ ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків та інших обов’язкових платежів ________________ поточний рахунок № ____________________ МФО __________________у банку __________________________________________________________________________

(найменування кредитної установи)

рахунок в іноземній валюті № ____________________ у _______________________________

________________________________________________________________________________

(найменування кредитної установи)

просить видати ліцензію на провадження такого виду господарської діяльності

________________________________________________________________________________

Місцезнаходження відокремлених підрозділів підприємства, які проводитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії:

Найменування філій,

 представництв, відокремлених

 підрозділів

Місцезнаходження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Два примірники опису документів, що подаються із заявою, додаються.

            Підпис заявника _______________ ______________________________

(підпис)                     (прізвище, ім’я по батькові)

“ ____ “ _____________ 200 __ р.

                       

                        М.П.

 

Реєстрація заяви “ ____ “ ___________________ 200__ р.

___________________ ______________ __________________________

 (посада) (підпис) (прізвище)

 

 

Додаток 5

до пункту 1.7 Ліцензійних умов

провадження господарської діяльності

з оптової торгівлі насінням

 

 

Державний комітет лісового господарства України

Опис

документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії

 

Вид господарської діяльності _______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________від ____________________________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання)

______________________________________________________________________________

 

№ пп.

Найменування документа

Кількість аркушів

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Підпис заявника _______________ ______________________________

 (підпис)         (розшифрування підпису)

 

            “ ____ “ _____________ 200 __ р.

                       

М.П.

 

 

 

Відмітка про прийняття документів

“ ____” ___________ 200__ р. № __________

____________ _______________________________ (підпис) (ПІБ відповідальної особи) ____________________________________________

 (посада відповідальної особи)

Відмітка про прийняття документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії

Документ ______________________________

Дата прийняття “ ___” ____________ 200 __ р.

Підпис _________________________________

  

Плата за видачу ліцензії

 

            За видачу ліцензії справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюється Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755). Нині плата за видачу ліцензії становить 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або 340 гривень 00 коп.

            Плата за видачу ліцензії вноситься після прийняття рішення про видачу ліцензії.

 

Плата, яка вноситься суб'єктом господарювання за видачу та переоформлення ліцензії, зараховується  до Державного бюджету України і вноситься на рахунки територіального органу Державного казначейства N 3510 в установах Національного банку та N 2510 в установах комерційних банків (код бюджетної класифікації за доходами 14060200, символ звітності банку 069).