Main page

12.02.2019

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Голови Держлісагентства

(посада керівника державного органу)

____________________ В.Н. Бондар

 (підпис) (П.І.П.)

«12» лютого 2019 року

 

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН

ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

на 2019 – 2021 роки

Державного агентства лісових ресурсів України та його територіальних органів

(назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, іншого головного розпорядника коштів державного бюджету, далі – державний орган)

 

І. МЕТА (МІСІЯ) ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Сприяння Державному агентству лісових ресурсів України (далі –Держлісагентство) у реалізації державної політики у сфері лісового та мисливського господарства шляхом надання керівництву Держлісагентства, обласних управлінь лісового та мисливського господарства (далі – територіальні органи), керівникам підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління Держлісагентства, об'єктивних і незалежних висновків та рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності та результативності системи внутрішнього контролю (у тому числі управління), запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання державних ресурсів.

ІІ. СТРАТЕГІЯ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Стратегія планування діяльності з внутрішнього аудиту передбачає:

- проведення оцінки ризиків діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства з метою визначення пріоритетних об’єктів, які будуть підлягати внутрішньому аудиту;

- врахування думки керівників Держлісагентства та територіальних органів щодо ризикових сфер діяльності підприємств, установ та організацій;

- проведення консультацій з відповідальними за діяльність з метою правильності формулювання аудиторської думки про ризики у діяльності Держлісагентства та територіальних органів;

- врахування результатів внутрішніх аудитів (відповідності, фінансовий та ефективності), проведених за останні два роки;

- включення затверджених Стратегічних планів підрозділів внутрішнього аудиту територіальних органів та бюджетних установ Держлісагентства до Зведеного Стратегічного плану діяльності з проведення внутрішніх аудитів Держлісагентства;

- у разі внесення змін стратегічних цілей Держлісагентства та результатів щорічної оцінки ризиків проводиться актуалізації Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту.

 

ІІI. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

3.1. Стратегічні цілі внутрішнього аудиту на 2019 2021 роки визначено з урахуванням загальної стратегії діяльності Держлісагентства та територіальних органів:

Стратегічна ціль/пріоритети діяльності державного органу

Основні документи, які визначають стратегічні цілі/пріоритети діяльності державного органу

Стратегічна ціль внутрішнього аудиту

1

2

3

Забезпечення ефективної охорони, належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів

Лісовий кодекс України від 08.02.2006 № 3404-IV зі змінами та доповненнями; Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VІІ; Положення про Державне агентство лісових ресурсів України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 № 521; Положення про обласні управління лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України, яке затверджене наказом Мінагрополітики від 21.03.2012 № 134 та зареєстровано в Мін’юсті 08.05.2012 за № 729/21042; Статут УкрНДІЛГА, затверджений спільним наказом Держлісагентства та Національною академію наук України від 22.12.2016 № 472/776.

Оцінка діяльності, в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах), Держлісагентства, територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що входять до сфери його управління, для надання керівництву об'єктивних і незалежних висновків та рекомендацій, спрямованих на запобігання фактам незаконного та неефективного використання державних ресурсів.

Зміна пріоритетів при проведенні внутрішніх аудитів (від орієнтації на виявлення нефінансових та фінансових порушень до здійснення оцінки ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, виконання завдань, планів Держлісагентством, територіальними органами, підприємствами, установами і організаціями, що входять до сфери його управління).

Покращення якості виконання функції проведення внутрішнього аудиту.

 

3.2. Завдання внутрішнього аудиту на 2019 – 2021 роки:

Стратегічна ціль внутрішнього аудиту

Завдання внутрішнього аудиту

Ключові показники результативності, ефективності та якості

2019 рік

2020 рік

2021 рік

1

2

3

4

5

Оцінка діяльності, в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах), Держлісагентства, територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що входять до сфери його управління, для надання керівництву об'єктивних і незалежних висновків та рекомендацій, спрямованих на запобігання фактам незаконного та неефективного використання державних ресурсів.

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах)

1) у 2019 році частка таких аудитів становить 46% в загальній кількості запланованих внутрішніх аудитів

1) у 2020 році частка таких аудитів становить 43% в загальній кількості запланованих внутрішніх аудитів

1) у 2021 році частка таких аудитів становить 44% в загальній кількості запланованих внутрішніх аудитів

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах)

 

2) у 2019 році частка таких аудитів становить 54% в загальній кількості запланованих внутрішніх аудитів

2) у 2020 році частка таких аудитів становить 47% в загальній кількості запланованих внутрішніх аудитів

2) у 2021 році частка таких аудитів становить 47% в загальній кількості запланованих внутрішніх аудитів

2) частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником державного органу, становить не менше 80% від загальної кількості наданих рекомендацій; 3) частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність, становить не менше 50%

Зміна пріоритетів при проведенні внутрішніх аудитів (від орієнтації на виявлення нефінансових та фінансових порушень до здійснення оцінки ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, виконання завдань, планів Держлісагентством, територіальними органами, підприємствами, установами і організаціями, що входять до сфери його управління).

Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності діяльності Держлісагентства, територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що входять до сфери його управління

 

1) у 2020 році частка таких аудитів становить 10% в загальній кількості запланованих

1) у 2021 році частка таких аудитів становить 9% в загальній кількості запланованих

2) частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником державного органу, становить не менше 80% від загальної кількості наданих рекомендацій; 3) частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність, становить не менше 50%

Покращення якості виконання функції проведення внутрішнього аудиту.

Надання методологічної допомоги суб’єктам внутрішнього контролю та проведення роз’яснювальної роботи з питань здійснення внутрішнього аудиту та організації внутрішнього контролю в системі Держлісагентства.

1) доопрацьовано та внесені зміні на 20% до внутрішніх організаційно-розпорядчих документів з питань внутрішнього аудиту Держлісагентства.

1) доопрацьовано та внесені зміні на 50% до внутрішніх організаційно-розпорядчих документів з питань внутрішнього аудиту Держлісагентства;

1) доопрацьовано та внесені зміні на 30% до внутрішніх організаційно-розпорядчих документів з питань внутрішнього аудиту Держлісагентства.

 

2) підготовлена та проведена семінар-нарада з питань внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю для територіальних органів Держлісагентства;

3) у нараді прийняли участь не менше 20 осіб або 80% працівників внутрішнього аудиту територіальних органів Держлісагентства.

 

 

 

ІV. ПРІОРИТЕТНІ ОБ’ЄКТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

За результатами оцінки ризиків та ризик-орієнтованого відбору визначено пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту на 2019 – 2021 роки:

№ з/п

Об’єкт внутрішнього аудиту

Ступінь пріоритетності

Загальний результат оцінки ризиків, пов’язаних з об’єктом внутрішнього аудиту (кількість ризиків)

Застосовані основні критерії відбору/фактори ризику

 

Матеріальність

Складність діяльності

Масштаб змін

Репутаційна чутливість

Загальна політика внутрішнього контролю

Надійність керівництва

Можливість для зловживань

Питання, які цікавлять керівництво

Час від попереднього аудиту

Стан впровадження аудиторських рекомендацій

Оцінка ризиків від провадження фінансово-господарської діяльності

За високим рівнем ризику

За середнім рівнем ризику

За низьким рівнем ризику

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

1. Сектор внутрішнього аудиту Держлісагентства

1.

Бухгалтерський облік

3

109

15

255

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

2.

Лісогосподарська діяльність

3

184

39

260

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.

Кадрова робота

3

19

14

47

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.

Ефективність управління державним майном

3

16

14

61

X

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

5.

Мисливське господарство

1

52

7

16

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Вінницьке обласне управління лісового та мисливського господарства

1.

Бухгалтерський облік

3

1

9

135

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

2.

Лісогосподарська діяльність

3

6

35

139

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

3. Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства

1.

Бухгалтерський облік

3

15

16

45

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

2.

Лісогосподарська діяльність

3

31

24

56

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

4. Дніпропетровське обласне управління лісового та мисливського господарства

1.

Бухгалтерський облік

3

72

178

259

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

2.

Лісогосподарська діяльність

3

149

268

321

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

5. Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства

1.

Бухгалтерський облік

3

47

9

166

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

2.

Лісогосподарська діяльність

3

86

20

248

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

6. Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства

1.

Бухгалтерський облік

3

49

1

244

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

2.

Лісогосподарська діяльність

3

78

38

186

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

7. Запорізьке обласне управління лісового та мисливського господарства

1.

Бухгалтерський облік

3

1

5

11

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

2.

Лісогосподарська діяльність

2

1

10

9

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

8. Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства

1.

Бухгалтерський облік

3

72

178

259

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

2.

Лісогосподарська діяльність

3

149

268

321

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

9. Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства

1.

Бухгалтерський облік

2

3

4

4

 

 

X

 

X

 

X

X

X

X

X

2.

Лісогосподарська діяльність

2

4

8

4

X

X

 

 

X

 

X

X

X

X

X

10. Кіровоградське обласне управління лісового та мисливського господарства

1.

Бухгалтерський облік

3

95

105

115

X

X

 

 

 

 

 

X

X

 

X

2.

Лісогосподарська діяльність

3

90

120

130

X

X

 

 

 

 

 

X

X

 

X

11. Луганське обласне управління лісового та мисливського господарства

1.

Бухгалтерський облік

3

45

12

103

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

2.

Лісогосподарська діяльність

3

22

2

96

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

3.

Кадрова робота та діловодство

1

17

2

5

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

X

12. Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства

1.

Бухгалтерський облік

3

72

178

259

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

2.

Лісогосподарська діяльність

3

149

268

321

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

13. Одеське обласне управління лісового та мисливського господарства

1.

Бухгалтерський облік

3

42

8

123

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

2.

Лісогосподарська діяльність

3

59

14

82

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

14. Полтавське обласне управління лісового та мисливського господарства

1.

Бухгалтерський облік

2

20

20

20

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

2.

Лісогосподарська діяльність

2

22

26

16

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

15. Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства

1.

Бухгалтерський облік

2

3

10

7

 

 

X

 

X

 

X

X

X

X

X

2.

Лісогосподарська діяльність

2

3

10

6

X

X

 

 

X

 

X

X

X

X

X

16. Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства

1.

Бухгалтерський облік

3

10

1

154

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

2.

Лісогосподарська діяльність

3

53

37

158

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

17. Харківське обласне управління лісового та мисливського господарства

1.

Бухгалтерський облік

3

207

82

153

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

2.

Лісогосподарська діяльність

3

152

316

213

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

18. Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства

1.

Бухгалтерський облік

1

20

17

13

 

 

X

 

 

 

X

X

X

X

X

2.

Лісогосподарська діяльність

1

22

15

11

 

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

3.

Кадрова робота

2

2

5

2

 

 

X

X

X

 

 

X

 

 

X

19. Хмельницьке обласне управління лісового та мисливського господарства

1.

Бухгалтерський облік

3

10

15

171

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

2.

Лісогосподарська діяльність

3

7

58

162

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

20. Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства

1.

Бухгалтерський облік

3

21

8

121

X

 

 

X

 

 

X

X

X

 

X

2.

Лісогосподарська діяльність

3

24

81

193

X

X

X

 

 

 

X

X

X

 

X

21. Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарства

1.

Бухгалтерський облік

3

73

165

278

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

2.

Лісогосподарська діяльність

3

145

198

271

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

22. Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства

1.

Бухгалтерський облік

3

13

94

103

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

2.

Лісогосподарська діяльність

3

24

107

124

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

23. УкрНДІЛГА

1.

Бухгалтерський облік

1

7

1

5

X

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

2.

Лісогосподарська діяльність

1

16

8

9

X

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

3.

Кадрова робота та діловодство

1

5

2

4

 

 

X

 

X

 

 

X

X

X

X

 

V. ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту щодо яких проводитимуться внутрішні аудити у 2019 – 2021 роках:

Стратегічна ціль внутрішнього аудиту

Завдання внутрішнього аудиту

№ з/п

Об’єкт внутрішнього аудиту

Рік дослідження

Обсяг робочого часу, людино-дні

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Оцінка діяльності, в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах), Держлісагентства, територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що входять до сфери його управління, для надання керівництву об'єктивних і незалежних висновків та рекомендацій, спрямованих на запобігання фактам незаконного та неефективного використання державних ресурсів.

Проведення внутрішніх аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського обліку

1.

Бухгалтерський облік

X

X

X

1592

1519

1542

Проведення внутрішніх аудитів щодо дотримання нормативно-правових актів законодавства України в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах)

 

1.

Лісогосподарська діяльність

X

X

X

1701

1541

1560

2.

 

Кадрова робота

X

X

X

205

90

90

Зміна пріоритетів при проведенні внутрішніх аудитів (від орієнтації на виявлення нефінансових та фінансових порушень до здійснення оцінки ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, виконання завдань, планів Держлісагентством,

Проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності діяльності Держлісагентства, територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що входять до сфери його управління

1.

 

Ефективність управління державним майном

 

X

X

 

320

160

2.

 

Мисливське господарство

 

 

X

 

 

160

3.

Кадрова робота

 

X

 

 

45

 

Всього:

3498

3515

3512

 

VІ. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Інша діяльність з внутрішнього аудиту, яка здійснюватиметься у 2019 – 2021 роках:

Стратегічна ціль внутрішнього аудиту

Завдання внутрішнього аудиту

№ з/п

Вид іншої діяльності з внутрішнього аудиту

Рік виконання

Обсяг робочого часу, людино-дні

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Покращення якості виконання функції проведення внутрішнього аудиту

1. Надання методологічної допомоги суб’єктам внутрішнього контролю та проведення роз’яснювальної роботи з питань здійснення внутрішнього аудиту та організації внутрішнього контролю в системі Держлісагентства.

1.1.

Доопрацьовано та внесені зміні на 20% до внутрішніх організаційно-розпорядчих документів з питань внутрішнього аудиту Держлісагентства.

X

X

X

60

60

60

2. Професійний розвиток працівників внутрішнього аудиту системи Держлісагентства

2.1.

Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту (самоосвіта)

X

X

X

359

221

370

2.2.

Участь працівників внутрішнього аудиту територіальних органів у семінар-нараді з питань внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю, яка організована Держлісагентством

 

X

 

 

150

 

РАЗОМ

359

371

370

3.Моніторинг впровадження аудиторських рекомендацій

3.1.

Збір, аналіз і узагальнення інформації щодо виконання наданих аудиторських рекомендацій від суб’єктів, що підлягали дослідженню

X

X

X

393

409

413

4. Планування діяльності з внутрішнього аудиту

4.1.

Складання Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту

X

X

X

67

72

72

4.2.

Узагальнення інформації щодо оцінки ризиків від впровадження діяльності, реалізації контрольних функцій та при наданні адміністративних послуг Держлісагентством, Рескомлісом АР Крим, ОУЛМГ, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держлісагентства

X

X

X

234

233

231

4.3.

Складання та ведення бази, яка містить дані щодо об’єктів внутрішнього аудиту

X

X

X

94

92

92

4.4.

Складання проектів Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Державного агентства лісових ресурсів України та його територіальних органів та зміни до нього

X

X

X

102

41

46

4.5.

Складання проектів Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Державного агентства лісових ресурсів України та його територіальних органів та зміни до нього

X

X

X

93

82

84

4.6.

Планові розрахунки витрат ресурсів для забезпечення виконання підрозділами внутрішніх аудитів планів роботи

X

X

X

32

32

32

4.7.

Завдання, ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця

X

X

X

38

42

42

РАЗОМ

660

594

599

5. Підготовка та складання звіту

5.1.

Підготовка та складання Звіту (зведений звіт) про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту в системі Держлісагентства (форма 1-ДВА)

X

X

X

86

86

86

5.2.

Підготовка та складання Звіту про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту (Звіт керівнику)

X

X

X

68

68

68

5.3.

Звітування про результати щорічної внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту

X

X

X

76

71

71

5.4.

Узагальнення інформації щодо організації системи внутрішнього контролю на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Держлісагентства

X

X

X

73

76

73

5.5.

Узагальнення інформації щодо виконання вимог Держаудитслужби за результатами ревізії підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держлісагентства

X

X

X

77

77

77

5.6.

Підготовка проектів відповідей на запити та звернення центральних органів виконавчої влади, територіальних органів, громадян, що стосуються питань аудиту

X

X

X

118

119

118

5.7.

Підготовка та виступ на колегіях

X

X

X

111

113

110

5.8.

Підготовка висновків щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця

X

X

X

65

66

65

РАЗОМ

674

676

668

Всього

2146

2110

2110

*Примітка: також, запланований резерв на проведення позапланових внутрішніх аудитів у розмірі 25% фонду робочого часу на проведення планових внутрішніх аудитів.

 

 

Завідувач Сектору внутрішнього

аудиту Держлісагентства __________ І.О. Петрова

(посада керівника підрозділу (підпис) (П.І.П.)

внутрішнього аудиту

07.02.2019

(дата складання Стратегічного плану)