Main page

14.03.2017

СХВАЛЕНО

на засіданні Громадської ради при Держлісагентстві протокол № 2 від 23.12.2016

(зі схваленими змінами протокол № 3 від 09.02.2017)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Держлісагентства

від 10.03.2017 № 70

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду

при Державному агентстві лісових ресурсів України

 

1. Громадська рада при Державному агентстві лісових ресурсів України (далі – Громадська рада при Держлісагентстві) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у підготовці пропозицій щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.

2. У своїй діяльності Громадська рада при Держлісагентстві керується Конституцією України та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням про Громадську раду при Держлісагентстві (далі – Положення).

Положення розробляється Громадською радою при Держлісагентстві, схвалюється на її засіданні і затверджується Держлісагентством.

Положення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держлісагентства протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Зміни і доповнення до Положення можуть ініціюватися кожним із членів Громадської ради при Держлісагентстві або Держлісагентством.

Розроблення та затвердження змін до Положення здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження Положення.

3. Основними завданнями Громадської ради при Держлісагентстві є:

сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами з питань ведення лісового і мисливського господарства, використання, охорони, захисту і відтворення лісових та мисливських ресурсів на засадах сталого розвитку, збереження біорізноманіття в лісах;

здійснення громадського контролю за діяльністю Держлісагентства;

сприяння врахуванню Держлісагентством громадської думки під час підготовки пропозицій щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.

4. Громадська рада при Держлісагентстві відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає Держлісагентству пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає Держлісагентству пропозиції щодо організації

консультацій з громадськістю;

3) подає Держлісагентству обов'язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо яких Держлісагентство проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, підготовки пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, удосконалення роботи Держлісагентства;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності Держлісагентства та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє Держлісагентство;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням Держлісагентством пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його володінні, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Держлісагентства та в інший прийнятний спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає Держлісагентству інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вдосконалення організаційної структури і шляхів вирішення проблем розвитку лісового та мисливського господарства, які мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі лісового та мисливського господарства;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5. Громадська рада при Держлісагентстві має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (секретаріат, комісії, експертні групи тощо); перелік постійних комісій Громадської ради при Держлісагентстві затверджується на її засіданні за поданням голови Громадської ради.

2) залучати до роботи Громадської ради при Держлісагентстві працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

5) отримувати від Держлісагентства проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у

триденний строк після початку таких консультацій;

6) рекомендувати обласним управлінням лісового та мисливського господарства включати представників Громадської ради до складу колегій обласних управлінь лісового та мисливського господарства за згодою обласних управлінь лісового та мисливського господарства.

Члени Громадської ради при Держлісагентстві мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщене Держлісагентство.

6. Члени Громадської ради при Держлісагентстві зобов’язані:

сумлінно дотримуватися та виконувати вимоги цього Положення та рішень Громадської ради при Держлісагентстві;

брати активну участь у діяльності Громадської ради при Держлісагентстві.

7. До складу Громадської ради при Держлісагентстві можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

До складу Громадської ради при Держлісагентстві можуть включатися представники інститутів громадянського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю Держлісагентства, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради при Держлісагентстві.

До складу Громадської ради при Держлісагентстві не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів

влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

8. Склад Громадської ради при Держлісагентстві формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад Громадської ради при Держлісагентстві визначається установчими зборами. Він може бути переглянутий рішенням Громадської ради при Держлісагентстві.

До складу Громадської ради при Держлісагентстві може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Строк повноважень складу Громадської ради при Держлісагентстві - два роки.

Членство в Громадській раді при Держлісагентстві є індивідуальним.

Персональний склад Громадської ради при Держлісагентстві затверджується Держлісагентством на підставі протоколу установчих зборів і оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держлісагентства та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

9. Членство в Громадській раді при Держлісагентстві припиняється на підставі рішення Громадської ради при Держлісагентстві у разі:

систематичної відсутності члена Громадської ради при Держлісагентстві на її засіданнях без поважних причин (два рази підряд);

надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді при Держлісагентстві;

скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради при Держлісагентстві;

неможливості члена Громадської ради при Держлісагентстві брати участь у роботі Громадської ради при Держлісагентстві за станом здоров'я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

подання членом Громадської ради при Держлісагентстві відповідної заяви;

обрання члена Громадської ради при Держлісагентстві народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради при Держлісагентстві;

смерті члена Громадської ради при Держлісагентстві.

Чисельність членів Громадської ради при Держлісагентстві може зменшуватись до 31-ої особи. В подальшому Громадська рада при Держлісагентстві приймає рішення про доукомплектування складу Громадської ради. Доукомплектування Громадської ради при Держлісагентстві може здійснюватись до 61-ої особи (загального її складу, визначеного на установчих зборах). Якщо кількість 31 членів досягнута за квартал до закінчення каденції Громадської ради, Громадська рада при Держлісагентстві достроково припиняє свою діяльність, що є підставою для формування Держлісагентством ініціативної групи з підготовки проведення установчих зборів для формування нової Громадської ради при Держлісагентстві.

Зміни у складі Громадської ради при Держлісагентстві затверджуються рішенням Держлісагентства на підставі протоколу засідання громадської ради.

У разі вибуття з поважних причин представника інституту громадянського суспільства зі складу Громадської ради при Держлісагентстві, відповідний інститут громадянського суспільства має право делегувати до складу Громадської ради при Держлісагентстві іншого представника.

Держлісагентство оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

10. Дострокове припинення діяльності Громадської ради при Держлісагентстві здійснюється у разі:

коли засідання Громадської ради при Держлісагентстві не проводилися протягом двох кварталів;

невиконання Громадською радою при Держлісагентстві без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

прийняття Громадською радою при Держлісагентстві відповідного рішення на її засіданні;

реорганізації або ліквідації Держлісагентства.

Рішення про припинення діяльності Громадської ради при Держлісагентстві оформляється відповідним актом Держлісагентства.

11. Громадська рада при Держлісагентстві, якщо її повноваження не були припинені достроково, не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень делегує своїх представників до складу ініціативної групи з підготовки проведення установчих зборів по формуванню нової Громадської ради при Держлісагентстві.

12. Громадську раду при Держлісагентстві очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова Громадської ради при Держлісагентстві має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Повноваження голови Громадської ради при Держлісагентстві припиняються за рішенням Громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри Громадською радою, а також у випадках, передбачених цим Положенням.

У разі припинення повноважень голови Громадської ради при Держлісагентстві до обрання нового голови його обов’язки виконує визначений рішенням Громадської ради при Держлісагентстві заступник голови Громадської ради при Держлісагентстві, якщо інше не передбачено її рішенням.

13. Голова Громадської ради при Держлісагентстві:

організовує діяльність Громадської ради при Держлісагентстві;

організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

підписує документи від імені Громадської ради при Держлісагентстві;

представляє Громадську раду при Держлісагентстві у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

може брати участь у засіданнях колегії Держлісагентства, за рішенням керівництва Держлісагентства може бути включений до складу колегії Держлісагентства.

14. За заявою Громадської ради при Держлісагентстві Голова Держлісагентства може покласти здійснення функцій секретаря Громадської ради при Держлісагентстві на представника Держлісагентства.

15. Основною формою роботи Громадської ради при Держлісагентстві є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць. Позачергові засідання Громадської ради при Держлісагентстві можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради при Держлісагентстві, керівника Держлісагентства або однієї третини загального складу її членів.

Повідомлення про скликання засідань Громадської ради при Держлісагентстві, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держлісагентства.

Засідання Громадської ради при Держлісагентстві є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу.

Засідання Громадської ради при Держлісагентстві проводяться відкрито.

У засіданнях Громадської ради при Держлісагентстві може брати участь з правом дорадчого голосу Голова Держлісагентства, його заступник або інший уповноважений представник Держлісагентства.

За запрошенням голови Громадської ради при Держлісагентстві у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

16. Рішення Громадської ради при Держлісагентстві приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Громадської ради при Держлісагентстві мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду Держлісагентством.

Рішення Держлісагентства, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради при Держлісагентстві, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради при Держлісагентстві та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Держлісагентства та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради при Держлісагентстві або причини їх відхилення.

17. На засіданні Громадської ради при Держлісагентстві, яке проводиться за участю представників Держлісагентства не пізніше I кварталу кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

Річний план роботи Громадської ради при Держлісагентстві та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держлісагентства та в інший прийнятний спосіб.

18. Установчі документи, склад Громадської ради при Держлісагентстві, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність Громадської ради при Держлісагентстві в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті Держлісагентства в рубриці "Громадська рада".

19. Забезпечення секретаріату Громадської ради при Держлісагентстві приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює Держлісагентство.

20. Громадська рада при Держлісагентстві має бланк із своїм найменуванням та реквізитами.