Main page

Наказ Державного агентства лісових ресурсів України від 17.06.2015 № 286-к "Про проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України"

17.06.2015

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

17.06.2015

Київ

286-к

 

Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України

(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного агентства лісових ресурсів від 05.08.2015 № 373-к)

Відповідно до пункту 21 частини першої статті 6 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки»

НАКАЗУЮ:

1. Призначення керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки (підприємств, установ та організацій), що належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України, здійснювати виключно за результатами конкурсного відбору, відповідно до вимог Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777.

2. Утворити Комісію з проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України, у складі згідно з додатком.

3. Затвердити Порядок роботи Комісії з проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України, що додається.       

4. Завідувачу Юридичним сектором (Дудка В.П.) разом з керівниками суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління Держлісагентства, забезпечити приведення установчих документів у відповідність із постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки».

5. Начальникам Економічного управління (Писарева Т.С.) та Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Байраківська Г.Б.) щоквартально забезпечити подання Міністерству економічного розвитку і торгівлі України звіт про призначення керівників суб’єктів господарювання (підприємств, установ та організацій), що належать до сфери управління Держлісагентства, згідно із затвердженою ним формою.

6. Начальнику Управління кадрового забезпечення, організаційної роботи та міжнародних відносин (Святецька А.В.)  довести цей наказ до керівників територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління  Держлісагентства.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова                                                                                                         О.П. Ковальчук

 

 

Додаток

до наказу  Державного агентства лісових ресурсів  України
від 17  червня 2015 року  № 286-к

 

 

Склад

Комісії з проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки,
що належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України

 

КРИКУН
Руслан Петрович

- заступник начальника Управління використання лісових ресурсів та науки-начальник відділу використання лісових ресурсів та охорони праці,  голова Комісії

БАЙРАКІВСЬКА
Галина Борисівна

- начальник Відділу бухгалтерського обліку та звітності, заступник голови  Комісії

ГАРВАТ
Галина Олександрівна

- заступник начальника Управління кадрового забезпечення, організаційної роботи та міжнародних відносин - начальник відділу кадрів, секретар Комісії

 

члени Комісії:

 

ГНУТОВА
Ірина Олегівна

- начальник Відділу кадрового забезпечення АПК Міністерства аграрної політики та продовольства України

РОМАНОВСЬКИЙ
Володимир Францевич

- начальник Управління лісового господарства та відтворення лісів

СВЯТЕЦЬКА
Алла Василівна

- начальник Управління кадрового забезпечення, організаційної роботи та міжнародних відносин

ПИСАРЕВА
Тетяна Степанівна

- начальник Економічного управління

ПАРФЕНЮК
Віктор Анатолійович

- начальник Відділу охорони і захисту лісів

ШЕРЕМЕТ
Іван Миколайович

- начальник Відділу мисливського господарства та полювання

БУДЗІНСЬКИЙ
Ігор Леонідович

- завідувач Сектору внутрішнього аудиту

ПЕРЕТЯТКО
Ігор Ананійович

- завідувач Сектору мобілізаційної підготовки

ДУДКА
Віталій Петрович

- завідувач Юридичного сектору

ОВЧИННІКОВА
Валентина Іванівна

- головний спеціаліст Юридичного сектору, т.в.о. головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції

КРИВОВʼЯЗИЙ
Степан Йосипович

- голова  Центрального комітету Професійної спілки  працівників лісового господарства, член колегії ( за згодою)

ЛАДИГІН
Олександр Юрійович

- голова правління Всеукраїнської громадської організації  «Якість життя» ( за згодою)

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  Державного агентства лісових ресурсів  України
від  17  червня  2015 року № 286-к   

 

ПОРЯДОК

роботи комісії з проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки,
що належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України

 

1. Цей Порядок визначає порядок роботи Комісії з проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України (далі – Комісія).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Держлісагентства України, а також цим Положенням.

3. Підставою для оголошення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України, є наказ Держлісагентства України із зазначенням строку приймання заяв і проведення конкурсного відбору.

4. До складу Комісії  входять керівники самостійних структурних підрозділів та головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Держлісагентства України.

До складу комісії можуть залучатися представники галузевих громадських та професійних об’єднань та представники консалтингових компаній (за згодою).

5. Члени комісії повинні мати досвід та кваліфікацію, необхідні для:

- проведення оцінки відповідності освіти та досвіду претендентів встановленим вимогам;

- оцінки правильності заповнення документів, наданих претендентами;

- оцінки конкурсних пропозицій претендентів, виходячи з встановлених вимог.

Вимоги до членів комісії:

- досвід роботи в галузі та/або сфері управління персоналом;

- досвід пошуку та відбору персоналу;

- управлінський досвід.

6. Основними завданнями Комісії є розгляд питань щодо конкурсного відбору керівників підприємств.

7. Комісія:

- оприлюднює не пізніше ніж протягом 10 днів після прийняття рішення (наказу), зазначеного у пункті 3 цього Порядку, оголошення про проведення конкурсного відбору на посаду, яка стала вакантною, та результати конкурсного відбору не пізніше ніж протягом трьох днів з дати його завершення;

- приймає, реєструє та перевіряє на відповідність вимогам Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2008 року № 777 (із змінами), документи, подані претендентами;

- ухвалює рішення про допуск претендентів до конкурсного відбору або відхилення їх кандидатур;

- приймає і реєструє пропозиції, внесені учасниками конкурсного відбору;

- забезпечує відкритість конкурсного відбору та за результатами розгляду зазначених пропозицій визначає його переможця;

8. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії є правомочним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні її членів і оформляється протоколом.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

9. Голова Комісії:

- керує діяльністю Комісії і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комісію завдань;

- організовує попередній розгляд документів, що надійшли на конкурс до Держлісагентства України.

У разі необхідності та за дорученням голови до участі в роботі Комісії можуть залучатися відповідні експерти, консультанти, в тому числі міжнародні.

10. Засідання Комісії скликається її головою, а у разі його відсутності – заступником голови.

11. Порядок денний засідань Комісії формується її секретарем на основі пропозицій членів Комісії, схвалюється головою і затверджується Комісією.

12. Комісія відповідно до покладених на неї завдань вносить у встановленому порядку пропозиції Голові Держлісагентства України щодо призначення керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Держлісагентства України, які пройшли конкурсний відбір для укладення з ними контракту.

13. Комісія має право одержувати у встановленому порядку від підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства України, інформацію, документи і матеріали з питань, що належать до її компетенції.

14. Представники засобів масової інформації мають право бути присутніми на засіданнях Комісії під час розкриття пакетів документів, поданих претендентами, їх розгляду та оголошення переможця.

15. Організаційне та матеріальне забезпечення діяльності Комісії здійснює Управління кадрового забезпечення, організаційної роботи та міжнародних відносин Держлісагентства України.

 

Начальник Управління кадрового забезпечення, організаційної роботи та міжнародних відносин                    А. Святецька