Main page

Основні дати системи управління лісовим господарством України

08.04.2015

пп

 

 

Назва документу та його короткий зміст

 

Дата та рік відання

1.     

Указ Петра I про заборону вирубування дерев в заповідних лісах та штрафи за порушення указу.

19.11.1703

2.     

Указ Петра I – заборонялось вирубувати заповідні ліси в 50 верст від великих річок, а від малих річок – 20 верст.

Червень 1719 року

3.     

Указ Катерини II про відміну лісових законів Петра I та дозвіл на рубку заповідних лісів.

1781рік

4.     

Грамота Катерини II про дворянські вольності – поміщики отримали повну свободу дій щодо лісів

1782 рік

5.     

Підготовка проекту «Статуту про ліси»

1785 рік

6.     

Встановлення такс на деревину з пня

1799 рік

7.     

Створення воєнізованого корпусу лісничих. На початку 70-их років Х1Х ст. реорганізовані в цивільне відомство (джерело «Лесной журнал» № 5, 1872 р.)

19.06.1826

8.     

Імператор Микола 1 затвердив положення про Корпус лісничих.

1839 рік

9.     

Прийняття Лісоохоронного закону – заборона спустошувальних рубок, розкорчування лісів та перетворення їх в інші види угідь  (через приватну власність на землю та ліси Закон залишився на папері).

04.04.1888

10.  

Створення експедиції В.В.Докучаєва, яка обґрунтувала комплекс заходів боротьби з засухами та ерозією ґрунтів

1892 рік

11.  

Розпорядження Міністерства земельного та державного майна про відрахування з лісозаготівельників лісокультурних застав для очищення лісосік та лісовідновлення

1896 рік

12.  

Створення «Особливої таксаційної партії» – першого лісового науково-дослідного закладу в Російській імперії (керівник В.Д.Огієвський)

1894 рік

13.  

Декрет про землю – націоналізація природних багатств в тому числі земель та лісів

08.11.1917

14.  

Організація РНК, в тому числі Наркомзему та в його складі Центрального Лісового Управління

Листопад 1917 року

15.  

Звернення РНК РСФСР «Всім Радам Робітничих, Селянських та Солдатських Депутатів» за підписом В.І.Леніна – про збереження лісів та ведення в них господарства

05.04.1918

16.  

Декрет ВЦВК про затвердження «Основного закону про ліси» - закладені юридичні та господарські основи ведення лісового господарства та лісової  промисловості, перераховані всі категорії захисних лісів

27.05.1918

17.  

Постанова РНК про створення Головного лісового комітету – його головне завдання – заготівля дров для опалення

27.12.1918

18.  

Наказ про охорону лісів по народному Міністерству Земельних справ Директорії УНР

02.01.1919

19.  

Організація Центрального Лісового відділу Наркомзему України

Січень – липень
1919 року

20.  

Закон про ліси в Українській Народній Республіці

1919 рік

21.  

Організація ВУПЛ в складі Наркомзему УРСР з покладанням на нього питань ведення лісового господарства та лісозаготівель (керівник ВУПЛ Марченко О. Г.). В 1921 р. в складі ВУПЛ організована виробнича частина по заготівлі лісів. ВУПЛ успішно виконував завдання ведення лісового господарства та лісозаготівель

Січень 1920 року

22.  

Декрет РНК УРСР „Про націоналізацію колишніх казенних, монастирських, міських і поміщицьких земель”

08.04.1920

23.  

Період громадянської війни – губліскоми  реорганізовані в губтопи. В 1922 році на базі їх організовані губтрестиКиївліс», «Житомирліс», «Чернігівліс», «Дніпролісосплав» та інш.). В 1927 році вони були об’єднані в трест «Українліс». В 1927 р. з «Українлісу» виділились «Укрдрев», «Укрмеблі», «Дніпролісосплав».

1922 рік

24.  

Передача лісів земельним громадам. Всього в Україні було передано 1,4 млн. га, в тому числі з правом розкорчування близько 0,8 млн. га. Не розкорчовані ліси стали потім основою для організації в 1927-1928 рр. лісів місцевого значення та для керування ними – райлісгоспів. Після передачі лісів місцевого значення колгоспам та радгоспам райлісгоспи поступово були ліквідовані (1934-1936 рр.).

1923-1927 рр.

25.  

Постанова Ради Праці та Оборони РРФСР «Про боротьбу з засухою» - створення лісосмуг, заліснення ярів, пісків, вирубок та згарищ.

29.04.1921

26.  

Постанова Ради Праці та Оборони «Про меліоративні товариства» - для корінного покращення сільськогосподарських земель, укріплення берегів річок, ярів та пісків

03.07.1921

27.  

Постанова РНК «Про вилучення з користування свіжорозкорчованих земель» - про роль лісів Криму та недопущення їх розкорчування, а також залісення  розкорчованих лісових земель

28.11.1921

28.  

Постанова Української економічної ради РНК УРСР „Про затвердження положення про ВУПЛ”

29.12.1922

29.  

Постанова ВУЦВК про прийняття «Закону про ліси УРСР» – визначені юридичні та господарські норми ведення лісового господарства, складений перелік захисних лісів України

03.11.1923

30.  

Початок організації в Україні збільшених лісництв

 

31.  

Постанова ВЦВК «Про зміну порядку фінансування лісового господарства з метою збільшення лісового прибутку» - фінансування лісового господарства за рахунок бюджету

16.10.1924

32.  

Постанова РНК УРСР про затвердження «Положення про державну лісову охорону»

21.09.1925

33.  

Декрет РНК СРСР «Про лісомеліоративні роботи» - зобов’язав Наркомзем розширювати лісомеліоративні роботи.

05.06.1925

34.  

Постанова РНК УРСР «Про затвердження положення про лісові дослідні заклади України»

31.12.1925

35.  

Постанова РНК СРСР «Про заходи по впорядкуванню лісового господарства» - про збільшення робіт по залісненню пісків та ярів, організація лісгоспів та ліспромгоспів.

02.02.1928

36.  

Постанова Ради Праці та Оборони «Про організацію лісгоспів та ліспромгоспів». В Україні  організовано 109 лісгоспів

27.Х111.1929

37.  

Постанова РНК СРСР про об’єднання органів лісового господарства та лісової промисловості. Організований Главлісуп Наркомзему СРСР. ВУПЛ був ліквідований (січень 1930 р.). В Україні замість ВУПЛ створено в складі Наркомзему Укрдержсліс (начальник Шаляхин, заступник Губа), якому були підпорядковані агролісгосптрести.

1929 рік

38.  

Економрада СРСР затвердила «Положення про лісгоспи»

05.12.1929

39.  

Постанова РНК СРСР «Про організацію  господарства» - ліси країни розділені на лісопромислову та лісокультурну зони, Наркомзему СРСР з метою покращення водного режиму річок запропоновано ширше проводити роботи по залісненню ярів, пісків, пустирів, та головне, створенню полезахисних лісових полос.

31.07.1931

40.  

Постанова ЦВК та РНК СРСР – всі ліси країни, крім лісів місцевого значення, передані лісовій промисловості. Ліси поліської зони України потрапили у підпорядкування лісової промисловості. Планування та керівництво лісового господарства та лісової промисловості  зосереджується у ВРНГ СРСР, в якому організований Союзліспром.

03.11.1930

41.  

Організований Наркомліс СРСР (нарком С.С.Лобов). На НКЛ покладено ведення лісового господарства в лісопромисловій зоні, а також охорону лісів. Лісове господарств потрапило в повну підпорядкованість лісовій промисловості. Відміна попневої плати.

05.01.1932

42.  

Постанова РНК СРСР – охорона лісів лісопромислової зони покладена на Наркомат внутрішніх справ СРСР. При НКВД організований відділ лісової охорони.

22.11.1934

43.  

1932-1936 рр. лісовою, деревопереробною та меблевою промисловістю України керував уповноважений Наркомлісу СРСР, у 1936 році організовано Наркомліспром УРСР.

1936 рік

44.  

Постанова РНК СРСР про організацію Головлісохорони при РНК СРСР. В Україні лісовим господарством керував уповноважений Головлісохорони. Головлісохороні СРСР підпорядковувались ліси водоохоронної зони. У водоохоронній зоні виділені захисні смуги вздовж великих річок, в тому числі вздовж Десни в межах 20 км по обидва береги, Прип’яті – 6, Тетерева – 4 км й т.п.

02.07.1936

45.  

Постанова ЦК ВКП(б) та РНК СРСР про розділення лісів по народногосподарському значенню на три групи

23.04.1943

46.  

Організація Мінлісгоспу СРСР та Мінлісгоспу УРСР.

04.04.1947

47.  

Серпнева сесія ВАСГНІЛ та розгром біологічної науки

1948 рік

48.  

Постанова ЦК ВКП(б) и РМ СРСР «Про план полезахисних лісонасаджень, запровадження травопольних сівозмін, будівництво ставків та водойм для забезпечення високих та стійких врожаїв в степових та лісостепових районах європейської частини СРСР». Організовано Головне управління полезахисного лісорозведення при Раді Міністрів СРСР

20.10.1948

49.  

Введення попневої плати за деревину

1950 рік

50.  

Ліквідація Міністерства лісового господарства СРСР та Міністерств лісового господарства союзних республік. Організація Головного управління лісового господарства в складі Міністерства сільського господарства УРСР, утворення в складі облуправлінь сільського господарства облуправлінь лісового господарства

Березень 1953 року

51.  

Організація раднаргоспів. Об’єднання лісової промисловості та лісового господарства СРСР.

1957 рік

52.  

Організація Головуправлісгоспзагу при  Раді Міністрів УРСР. Передача лісів в трьох карпатських областях раднаргоспам.

1959 рік

53.  

Організація в 22-х областях України лісгоспзагів, підпорядкованих Головуправлісгоспзагу при  Раді Міністрів УРСР та в трьох областях Карпат лісокомбінатів з підпорядкуванням них раднаргоспам. В 22 областях утворені обласні управління лісового господарства і лісозаготівель.

 

54.  

Організація  Міністерства лісового господарства України

1966 рік

55.  

Постанова ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР «Про невідкладні заходи по захисту грунтів від вітрової та водної ерозій»

20.03.1967

56.  

Постанова ЦК КП України та Ради Міністрів Української РСР №50 «Про створення закінченої системи полезахисних лісових смуг»

23.01.1970

57.  

Постанова V1 сесії Верховної Ради СРСР дев’ятого скликання про затвердження «Основ лісового законодавства Союзу РСР та союзних республік»

17.06.1977

58.  

Затвердження Верховною Радою УРСР Лісового кодексу УРСР

25.12.1979

59.  

Затвердження Верховною Радою України нової  редакції Лісового кодексу

1994 рік

60.  

Передача до сфери управління Міністерства лісового господарства України лісогосподарських підприємств Закарпатської, Івано-Франківської і Чернівецької областей.

05.05.1995

61.  

Реорганізація Міністерства лісового господарства України в Державний комітет лісового господарства України

29.07.1997

62.  

Перейменування лісгоспзагів в держлісгоспи

1998 рік

63.  

Реорганізація обласних об’єднань лісового господарства в обласні управління

2005 рік

64.  

Ліквідація обласних управлінь лісового господарства Держкомлісгоспу України і створення обласних управлінь лісового і мисливського господарства Держкомлісгоспу України

26.04.2007

65.  

Ліквідація Державного комітету лісового господарства України і створення Державного агентства лісових ресурсів України

13.04.2011