Main page

Сертифікація лісів

10.02.2015

Загальна інформація

Лісова сертифікація – оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку. Метою лісової сертифікації є забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого ведення лісового господарства шляхом виконання відповідних загальновизнаних і таких, що заслуговують на довіру, стандартів.

Екологічно збалансоване і відповідальне ведення лісового господарства передбачає заготівлю лісоматеріалів та іншої лісової продукції при одночасному збереженні біорізноманіття та продуктивності лісів, природних екологічних процесів.

Соціально орієнтоване ведення лісового господарства сприяє зростанню добробуту місцевого населення і суспільства в цілому, а також стимулює місцеве населення зберігати лісові ресурси.

Економічно життєздатне використання лісових ресурсів означає, що лісове господарство і лісокористування організовані й управляються таким чином, щоб бути прибутковими, проте не за рахунок виснаження лісових ресурсів і природних екосистем.

Проведення сертифікації здійснюється акредитованими на міжнародному (чи національному на підставі схвалених міжнародних процедур) рівні організаціями. Такі процедури сертифікації гарантують незалежність, неупередженість та об’єктивність оцінки ведення лісового господарства у будь-якій країні.

Лісова сертифікація включає дві складові. Перша, це сертифікація системи ведення лісового господарства, а друга – сертифікація ланцюга постачання продукції. Під час першої відбувається оцінка відповідності лісового господарства сукупності екологічних, соціальних і економічних вимог, друга торкається налагодження системи відстеження руху деревини та іншої продукції з сертифікованих лісових господарств до споживача через усі етапи трансформації сировини в готову продукцію, призначену для використання кінцевим споживачем. Таким чином, якщо перша складова безпосередньо стосується лісових господарств, то друга – деревообробних і лісоторгівельних підприємств, які використовують деревину з сертифікованих лісів.

Зазвичай, сертифікована продукція маркується відповідним логотипом задля гарантування споживачеві законність і сталість джерел походження деревини, яка використовувалася для виготовлення товару.

Лісовим кодексом України передбачено, що лісова сертифікація є невід’ємною складовою організації лісового господарства, яка ґрунтується на міжнародних вимогах (стандартах).

В Україні розвиток отримала лісова сертифікація за міжнародною схемою Лісової опікунської ради (Forest Stewardship Council®, FSC) – міжнародної некомерційної неурядової організації, метою якої є просування відповідального управління лісами в усьому світі. Детальну інформацію про FSC можна отримати на її офіційному сайті: https://ic.fsc.org/

Позначення відповідального ведення лісового господарства (логотип) FSC на товарі зображується у вигляді “дерева з галочкою” (див. рис. 1). Воно є товарним знаком, який зареєстровано в багатьох країнах світу.

 


http://dklg.kmu.gov.ua/forest/document/138904;/fsc.png

Зареєстровані в усьому світі товарні знаки FSC (“дерево з галочкою”) маркують сертифіковану продукцію.

 

 

 

Рис. 1. Зображення логотипу FSC

Процедури сертифікації

Роботи з оцінки відповідності системи ведення лісового господарства стандартам управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку здійснюються в такому порядку:

·       подача заявником (постійним лісокористувачем) запиту;

·       укладання договору;

·       проведення попередньої оцінки;

·       розгляд аудитором управлінської документації підприємства до початку його відвідування (необов’язково);

·       проведення основної оцінки або щорічної наглядової перевірки (результуючий документ – звіт);

·       прийняття рішення про видачу чи відхилення сертифікату відповідності акредитованим органом по сертифікації;

·       незалежна експертиза звіту з основної оцінки або щорічної наглядової перевірки;

·       видача сертифікату і його реєстрація.

Заявник подає оформлений відповідним чином запит до акредитованого органу сертифікації на проведення лісової сертифікації.

Після розгляду запиту, орган сертифікації та заявник укладають договір про надання послуг з питань лісової сертифікації.

На початковому етапі сертифікаційних робіт, як правило, здійснюється попередня оцінка відповідності системи ведення лісового господарства та готовності до проведення сертифікаційних процедур. Вона є обов'язковою за наявності на підприємстві особливо цінних для збереження лісів. За підсумками попередньої оцінки готується звіт із пропозиціями продовжити сертифікаційні процедури або перенести їх на пізніший термін із метою усунення виявлених невідповідностей.

Ключовим етапом проведення сертифікаційних процедур є основна оцінка. Вона проводиться з метою встановлення рівня відповідності ведення лісового господарства вимогам стандарту FSC. До початку основної оцінки (до приїзду команди аудиторів) підприємство може надати ведучому аудитору найважливіші документи для ознайомлення з особливостями управлінських процесів та планування заходів.

Під час основної оцінки група аудиторів-експертів здійснює консультації з широким колом зацікавлених сторін з метою, у випадку необхідності, адаптації відповідних вимог (стандартів) до соціальних, економічних та екологічних умов ведення лісового господарства та оцінки врахування їхніх інтересів в процесі господарської діяльності заявника.

За підсумками основної оцінки група аудиторів-експертів готує офіційний звіт, на підставі якого орган сертифікації приймає рішення про видачу чи відхилення запиту на отримання сертифікату. У випадку відмови, у звіті наводиться обґрунтування відмови та дається перелік виявлених невідповідностей. Перед остаточним затвердженням звіту, його проект надсилається підприємству для ознайомлення і коментарів. Після отримання зворотної відповіді акредитований орган із сертифікації розглядає коментарі, коригує звіт чи / та надає письмове обґрунтування причин при відмові вносити зміни і надсилає їх разом з кінцевим варіантом звіту підприємству.

Орган сертифікації відповідає за прийняття рішень щодо видачі сертифікату відповідності після додаткового аудиту або на підставі взятих заявником зобов’язань про усунення виявлених невідповідностей протягом обумовленого часу, але не пізніше терміну наглядового аудиту.

До тієї частини невідповідностей, які знаходяться в компетенції підприємства, приймаються управлінські, організаційні та інші заходи, з метою їхнього усунення. Ті зауваження, виконання яких відносяться до компетенції інших суб’єктів лісових відносин, вирішуються за погодженням сторін. Перелік невідповідностей, усунення яких може вступати в протиріччя з діючим законодавством передаються на розгляд центрального органу влади з питань лісової сертифікації та робочої групи з питань лісової сертифікації.

Через кожні п'ять років після проведення основного аудиту проводяться ресертифікаційні основні оцінки (аудити).

У проміжку між основними аудитами щорічно проводяться наглядові перевірки (контрольні аудити) з метою переконання у дотриманні встановлених вимог (стандартів) ведення лісового господарства та лісокористування на засадах сталого розвитку та виконанні заходів необхідних для усунення виявлених раніше невідповідностей.

У випадку якщо підприємство не згодне з результатами аудиту, воно може у письмовій формі надати свої претензії чи коментарі акредитованому органу із сертифікації протягом обумовленого у договорі терміну (зазвичай протягом 10 днів). За результатами аналізу наданих підприємством претензій (коментарів) орган сертифікації має у письмовій формі надати зворотну відповідь (зазвичай протягом 5 днів). Якщо підприємство незадоволене отриманою відповіддю, воно може звернутись до органу сертифікації у письмовій формі з метою ініціювати розгляд спору Комітетом з розгляду спорів. Якщо підприємство не згодне і з його рішенням, воно може звернутись до Секретаріату ЛОР або діяти відповідно до вітчизняного законодавства.

Лісова сертифікація в Україні

Лісове господарство Україні має більш ніж 10-річний досвід лісової сертифікації. Нестабільна динаміка зростання площі сертифікованих лісів вказує на складнощі й прорахунки при здійсненні процедур сертифікації та недотримання вимог стандарту (див. рис 2).

 

http://dklg.kmu.gov.ua/forest/document/138913;/2.png

Рис. 2. Динаміка площі сертифікованих лісів в Україні

 

На 1 січня 2015 року площа сертифікованих лісів сягнула 2,787 млн. га, що складає 26,8% лісового фонду країни. Усі сертифіковані ліси знаходяться в постійному користуванні державних лісогосподарських підприємств, що входять до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України, окрім ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція».

Акредитованими органами сертифікації видано 23 сертифікати відповідального ведення лісового господарства FSC. З них 4 сертифікати, що охоплюють 77% усіх лісів, є груповими, сюди входять державні підприємства у Волинській, Закарпатській, Львівській та Рівненській областях. Інші 19 індивідуальних сертифікатів покривають лише 23% усіх лісів.

Сертифіковані ліси розташовуються нерівномірно і зосереджуються переважно в західних і північних областях країни (див. рис. 3).

 

2015

Рис. 3. Частка сертифікованих лісів України за адміністративно-територіальним поділом.

 

Сертифікацію лісоуправління в Україні здійснюють три акредитованих органи сертифікації. Зокрема:

·       компанія “СЖС Південна Африка” видала 16 сертифікатів, що охоплюють 48% сертифікованих лісів. Офіційний сайт компанії: http://www.qualifor.sgs.com;

·       компанія НЕПКон, видала 6 сертифікатів, що покривають 50% усіх сертифікованих лісів. Офіційний сайт компанії: www.nepcon.net;

·       компанія «Лесная сертификация» випустила 2 сертифіката, що покривають 2% сертифікованих лісів. Офіційний сайт компанії: http://www.fcert.ru.

Усі компанії мають свої дочірні підприємства або національні офіси в Україні.

Національним представником FSC в Україні є Павло Кравець. Його контакти: моб.: +38 067 502 3845; email: p.kravets@ua.fsc.org

 

 

Сертифіковані ліси України

(станом на 02.02.2015 р.)

Область

Лісові господарства або ж їхні групи

Номер сертифікату

Площа, га

Площа сертифікованих
 лісів області, га

Вінницька

Крижопільське

RA-006802

20196

97493

 

ВОКСЛП «Віноблагроліс»

FC-804192

77297

 

Волинська

Усі підприємства Волинського ОУЛМГ окрім Маневицького ЛГ

RA-006979

481214

533439

 

Маневицьке

SW-004070

52225

 

Закарпатська

Усі підприємства Закарпатського ОУЛМГ

SGS-002273

478614

478614

Київська

Боярська лісова дослідна станція НУБіП України

FC-804092

17934

53840

 

Тетерівське

FC-804039

35906

 

Черкаська

Смілянське

RA-006788

36144

36144

Львівська

Усі підприємства Львівського ОУЛМГ

SGS-002711

478141

478141

Житомирська

Новоград-Волинське

SGS-002786

30169

71321

 

Житомирське

SGS-009833

41152

 

Івано-Франківська

Болехівське

SGS-010391

29560

342296

 

Брошнівське

SGS-010070

30886

 

 

Верховинське

SGS-010361

34656

 

 

Вигодське

RA-005919

59930

 

 

Делятинське

SGS-010185

30280

 

 

Коломийське

SGS-010360

26926

 

 

Надвірнянське

SGS-010362

44921

 

 

Осмолодське

SGS-010393

64357

 

 

Солотвинське

SGS-010194

20780

 

Чернівецька

Берегометське

SGS-010027

34969

130296

 

Путилівське

SGS-010183

41280

 

 

Сокирянське

SGS-009688

14692

 

 

Сторожинецьке

SGS-010059

39355

 

Харківська

Вовчанське

RA-006933

27966

27966

Рівненська

Усі підприємства Рівненського ОУЛМГ окрім Рівненського НПЗ

RA-006966

708741

708741

Разом

 

 

 

2958291