Main page

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення державного лісового кадастру та обліку лісів"

14.08.2013


                                                          

 

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

                        П О С Т А Н О В А

                   від 20 червня 2007 р. N 848

                               Київ

 

           Про затвердження Порядку ведення державного

                лісового кадастру та обліку лісів

 

          { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

            N 1364 ( 1364-2011-п ) від 28.12.2011

            N  483 (  483-2013-п ) від 03.06.2013 }

 

 

     Відповідно до  статей  53  і  54  Лісового  кодексу   України

( 3852-12 ) Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

 

     1. Затвердити Порядок ведення державного лісового кадастру та

обліку лісів, що додається.

 

     2. Визнати такою,  що втратила чинність,  постанову  Кабінету

Міністрів України  від 27 вересня 1995 р.  N 767 ( 767-95-п ) "Про

затвердження Порядку ведення державного обліку лісів і  державного

лісового кадастру" (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 45).

 

 

     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

 

     Інд. 22

 

 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                  від 20 червня 2007 р. N 848

 

                             ПОРЯДОК

       ведення державного лісового кадастру та обліку лісів

 

{ У тексті  Порядку слово  "Держкомлісгосп"  в усіх  відмінках

  замінено словом  "Держлісагентство" у  відповідному відмінку

  згідно з Постановою КМ N 1364 ( 1364-2011-п ) від 28.12.2011 }

 

 

     1. Державний   лісовий   кадастр   та  облік  лісів  ведеться

Держлісагентством  за  єдиною  для  усіх лісів системою за рахунок

коштів   державного   бюджету   з  метою  забезпечення  ефективної

організації охорони і захисту лісів, їх раціонального використання

та  відтворення,  здійснення  постійного  контролю  за  якісними і

кількісними змінами в лісовому фонді України.

 

     2. Державний  лісовий  кадастр  (далі  -   кадастр)   включає

системні  відомості  про  розподіл  лісового  фонду між власниками

лісів  і  постійними  лісокористувачами,  поділ  усіх   лісів   за

категоріями залежно від виконуваних ними основних функцій, грошову

оцінку та інші дані,  що характеризують кількісний і якісний  стан

лісів.

 

     3.  Склад  документації  кадастру  і первинного обліку лісів,

порядок  її  ведення  затверджуються  Мінагрополітики  за поданням

Держлісагентства, погодженим з Мінприроди.

{  Пункт  3  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 1364

( 1364-2011-п ) від 28.12.2011 }

 

     4. Документація  кадастру ведеться на основі даних державного

земельного кадастру, матеріалів лісовпорядкування, інвентаризації,

обстежень  та первинного обліку лісів окремо за власниками лісів і

постійними лісокористувачами на  підставі  документів,  визначених

статтею 52 Лісового кодексу України ( 3852-12 ).

 

     5. Дані  про  розподіл  лісового фонду між власниками лісів і

постійними лісокористувачами, його кількісний склад погоджуються з

територіальними органами земельних ресурсів.

 

     6. Інформація про зміни у лісовому фонді вноситься власниками

лісів і постійними лісокористувачами у матеріали первинного обліку

лісів станом на 1 січня поточного року. На основі такої інформації

уточнюється до 1 лютого документація кадастру.

 

     7. Республіканський  комітет  з  лісового   та   мисливського

господарства  Автономної  Республіки  Крим,  територіальні  органи

Держлісагентства  (далі  - органи Держлісагентства) щороку подають

територіальним органам земельних ресурсів інформацію про показники

кадастру з урахуванням поточних змін для ведення  ними  державного

земельного кадастру.

 

     8. Документація  кадастру  поновлюється  один  раз  на  п'ять

років.

 

     9. Підприємства, установи, організації та громадяни, що мають

у   постійному   користуванні  або  у  приватній  власності  ліси,

надсилають до  1  березня  року  проведення  чергового  державного

обліку   лісів  погоджену  з  територіальними  органами  земельних

ресурсів  та  оформлену  в  установленому   порядку   документацію

первинного  обліку  лісів  відповідним державним лісогосподарським

підприємствам  Держлісагентства для узагальнення і подання органам

Держлісагентства до 1 травня зведеної облікової інформації.

 

     Органи  Держлісагентства  перевіряють повноту і достовірність

зазначеної  інформації,  формують   зведені   дані   кадастру   по

Автономній Республіці Крим,  областях,  мм. Києву та Севастополю і

подають  Держлісагентству  до  1  серпня року проведення чергового

державного обліку лісів.

 

     10. Держлісагентство:

 

     перевіряє повноту   і   достовірність   зведених   відомостей

кадастру,  узагальнює їх в цілому по Україні і до 1 листопада року

проведення     чергового    державного    обліку    лісів    подає

Мінекономрозвитку,   Мінприроди  та  Держземагентству.  (Відомості

(зміни  до відомостей) про об’єкти Державного земельного кадастру,

які  включені  до  лісового  кадастру,  передаються  до Державного

земельного  кадастру відповідно до Порядку інформаційної взаємодії

між   кадастрами   та   інформаційними   системами,  затвердженого

постановою  Кабінету  Міністрів України від 3 червня 2013 р. N 483

(  483-2013-п  ));  { Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними

згідно  з  Постановами  КМ  N 1364 ( 1364-2011-п ) від 28.12.2011,

N 483 ( 483-2013-п ) від 03.06.2013 }

 

     зберігає документацію   кадастру,   готує    та    видає    в

установленому  порядку  інформаційні  матеріали  про  лісовий фонд

України.

Публікації документа

      Офіційний вісник України від 02.07.2007 — 2007 р., № 46, стор. 74, стаття 1885, код акту 40226/2007

________________________________________