Main page

Постанова Верховної Ради України "Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища"

14.08.2013


                                                          

 

                        П О С Т А Н О В А

                      ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

 

          Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової

          заборони (зупинення) чи припинення діяльності

          підприємств, установ, організацій і об'єктів у

          разі порушення ними законодавства про охорону

               навколишнього природного середовища

 

 

      ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 46, ст.637 )

 

 

     Відповідно  до  Закону  України  "Про  охорону  навколишнього

природного середовища"  ( 1264-12 )   Верховна   Рада      України

п о с т а н о в л я є:

 

     Затвердити Порядок обмеження, тимчасової заборони (зупинення)

чи  припинення  діяльності  підприємств,  установ,  організацій  і

об'єктів  у  разі  порушення  ними  законодавства   про    охорону

навколишнього природного середовища (додається).

 

 

 Голова Верховної Ради України                              І.ПЛЮЩ

 

 

 м. Київ, 29 жовтня 1992 року

          N 2751-XII

 

 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                Постановою Верховної Ради України

                                від 29 жовтня 1992 року N 2751-XII

 

 

                             ПОРЯДОК

            обмеження, тимчасової заборони (зупинення)

          чи припинення діяльності підприємств, установ,

           організацій і об'єктів у разі порушення ними

             законодавства про охорону навколишнього

                      природного середовища

 

 

     1. Цей Порядок визначає правові основи прийняття  рішень  про

обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення діяльності

підприємств,  установ,  організацій  і    об'єктів    (надалі    -

підприємств) незалежно від форм власності у  разі  порушення  ними

законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

 

     2.  Діяльність  підприємств,  що  здійснюється  з  порушенням

законодавства про  охорону  навколишнього  природного  середовища,

може бути:

     обмежена  -  на  певний  період  (до  виконання    необхідних

природоохоронних заходів) встановлюються зменшені обсяги викидів і

скидів забруднюючих речовин та  розміщення  відходів  у цілому  по

підприємству чи по  окремих  його  цехах  (дільницях)  і  одиницях

обладнання;

     тимчасово заборонена (зупинена)  -  до  виконання  необхідних

природоохоронних  заходів  зупиняється  експлуатація  підприємства

чи окремих його цехів (дільниць) і одиниць обладнання;

     припинена - повністю припиняється  експлуатація  підприємства

чи окремих його цехів (дільниць) і одиниць обладнання.

     При тимчасовій забороні (зупиненні) чи припиненні  діяльності

підприємств забороняються всі викиди і скиди забруднюючих  речовин

та розміщення відходів по підприємствах  в  цілому  чи  окремих  їх

цехах (дільницях) і одиницях обладнання.

 

     3. Рішення про обмеження, тимчасову заборону  (зупинення)  та

припинення  діяльності  підприємств  у   разі    порушення    ними

законодавства  про  охорону  навколишнього  природного  середовища

приймають у межах своєї  компетенції  Кабінет  Міністрів  України,

Верховна  Рада  Республіки   Крим,  місцеві    органи    державної

виконавчої влади, Міністерство  охорони  навколишнього  природного

середовища України та його органи  на  місцях,  органи  державного

санітарно-епідеміологічного нагляду, інші спеціально  уповноважені

державні органи та органи місцевого самоврядування.

 

     4.  Діяльність  підприємств   обмежується    або    тимчасово

забороняється  (зупиняється)  у  разі  перевищення  ними   лімітів

використання природних ресурсів, порушення екологічних нормативів,

екологічних  стандартів,  а  також  вимог  екологічної    безпеки,

зокрема:

     а) введення в дію  підприємств,  на  яких  не  забезпечено  в

повному обсязі додержання екологічних вимог і  виконання  заходів,

передбачених проектами на їх будівництво (реконструкцію);

     б) відсутності споруд, устаткування і пристроїв для  очищення

викидів і скидів або їх знешкодження, а також приладів контролю за

кількістю  і  складом  забруднюючих  речовин  та  характеристиками

шкідливих факторів на підприємствах, діяльність яких  пов'язана  з

шкідливим впливом на навколишнє природне середовище, або порушення

правил експлуатації зазначених споруд, устаткування,  пристроїв  і

приладів;

     в)  використання  природних  ресурсів,   викидів   і   скидів

забруднюючих  речовин   у    навколишнє    природне    середовище,

складування, захоронення, зберігання  або  розміщення  виробничих,

побутових та інших відходів без відповідних дозволів;

     г) перевищення гранично допустимих  чи  тимчасово  узгоджених

викидів  і  скидів  забруднюючих  речовин  в  навколишнє  природне

середовище, рівнів акустичного, електромагнітного, іонізуючого  та

іншого шкідливого впливу фізичних факторів, біологічного впливу та

радіоактивного забруднення;

     д) порушення екологічних вимог при  виробництві,  зберіганні,

транспортуванні,  знешкодженні,  захороненні  токсичних  та  інших

речовин,  небезпечних  для  навколишнього  природного  середовища,

здоров'я та життя людей;

     е)  відсутності  або  нездійснення  заходів,  спрямованих  на

запобігання залповим викидам і  скидам,  що  створюють  високі  та

екстремально  високі  рівні  забруднення  повітряного  та  водного

басейнів і грунтів, становлять небезпеку  для  здоров'я  та  життя

людей, тваринного і рослинного світу;

     є)  виробництва  й  експлуатації  транспортних    та    інших

пересувних  засобів і установок, у викидах  та скидах  яких  вміст

забруднюючих речовин перевищує встановлені нормативи;

     ж) впровадження  відкриттів,  винаходів,  застосування  нової

техніки, імпортного  устаткування,  технологій  і  систем,  що  не

відповідають екологічним вимогам;

     з) порушення  екологічних  вимог  при  дислокації  військових

частин, проведенні ними військових навчань, маневрів,  переміщенні

військ і військової техніки (крім випадків надзвичайних  ситуацій,

що оголошуються відповідно до законодавства України);

     и)  порушення  інших  вимог   законодавства    про    охорону

навколишнього природного середовища.

 

     5.  Підставою  для  припинення  діяльності   підприємств    є

систематичне  перевищення  ними  лімітів  використання   природних

ресурсів,  порушення  екологічних  нормативів    та    екологічних

стандартів, що не можуть бути усунуті з технічних, економічних  чи

інших причин.

 

     6. Рішення про обмеження, тимчасову заборону  (зупинення)  чи

припинення діяльності підприємства підлягає  виконанню  в  строки,

зазначені у цьому рішенні.

 

     7. Не допускаються термінові тимчасова  заборона  (зупинення)

чи припинення діяльності підприємства, якщо це може  призвести  до

виникнення аварійної ситуації.

 

     8.  У  разі  невиконання  рішення  про  обмеження,  тимчасову

заборону (зупинення) чи припинення  діяльності  підприємств  винні

особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

     9.  Державні  органи,  що  прийняли  рішення  про  обмеження,

тимчасову  заборону  (зупинення)    чи    припинення    діяльності

підприємств або скасування таких рішень, надсилають  у  тридобовий

строк відповідну інформацію Радам народних депутатів, на території

яких знаходяться підприємства.

 

     10.  Відновлення  діяльності  підприємств   здійснюється    з

письмового дозволу органу,  який  прийняв  рішення  про  тимчасову

заборону (зупинення) діяльності, або його вищого органу.

 

     11. Рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення)  чи

припинення діяльності підприємств може бути оскаржено  в  судовому

порядку.

 

     12. У разі необгрунтованого  обмеження,  тимчасової  заборони

(зупинення) чи припинення діяльності  підприємств  винні  в  цьому

службові  особи  несуть  відповідальність    згідно    з    чинним

законодавством.

Публікації документа

      Голос України від 10.11.1992

      Відомості Верховної Ради України від 17.11.1992 — 1992 р., № 46, стаття 637

________________________________________